Tylko do piątku 19.03.2021 trwa rejestracja wniosków o przyjęcie do przedszkola. Nie przegap!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i procesem rekrutacji!

W dniach od 8 marca do 19 marca 2021 r. do godz 16:00 Rodzice mogą wprowadzić dane dziecka do systemu elektronicznej rekrutacji i dokonać rejestracji wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wydrukowany i podpisany wniosek należy złożyć w przedszkolu wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji do 19 marca 2021 r. do godz 16:00.

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Uwaga! W rekrutacji biorą udział tylko wnioski zatwierdzone przez placówkę pierwszego wyboru. Jeśli wniosek nie zostanie zatwierdzony w systemie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru – KANDYDATA NIE BĘDZIE BRAŁ UDZIAŁU W PROCESIE REKRUTACJI.

Nasza oferta

Grupa rekrutacyjna przeznaczona dla:

 • Trzylatki
 • Czterolatki
 • Pięciolatki
 • Dzieci z odroczeniem obowiązku szkolnego
 • Sześciolatki

Opis:

 • Przedszkole Nr 16 położone jest w centrum Gdyni, przy ul. Jana z Kolna 29.
 • Jest przedszkolem z długoletnią tradycją – swoją działalność rozpoczęło w 1965 r.
 • Czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 600 – 1700 .
 • Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty dzieci mogą korzystać z bezpłatnego pięciogodzinnego pobytu w przedszkolu w godzinach 800 – 1300 .
 • Przedszkole umożliwia również odpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie przekraczającym pięć godzin dziennie.
 • Jest placówką czterooddziałową, do której uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 • Każda grupa ma swoją salę zabaw. Sale są duże, jasne, kolorowe, wielofunkcyjne, dostosowane do potrzeb dzieci. Wyposażone w atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne odpowiadają zainteresowaniom dzieci. Organizacja przestrzeni w salach umożliwia dzieciom swobodny wybór rodzaju działalności.
 • Przedszkole otoczone jest ogrodem o powierzchni 3000 m2. Każda grupa ma swoją odrębną część, wyposażoną w różnorodny sprzęt sportowo – rekreacyjny umożliwiający dzieciom wszechstronną, bezpieczną aktywność.
 • Wiele uwagi poświęcamy racjonalnemu żywieniu dzieci. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z wyżywienia wg określonej stawki żywieniowej. Zapewniamy trzy smaczne, urozmaicone i zdrowe posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).
 • W przedszkolu pracuje 11 nauczycieli oraz 12 pracowników administracyjno-obsługowych.
 • Pracownicy przedszkola to ludzie, którzy kochają dzieci, a swoją pracę traktują jak powołanie. Potrafią nawiązać z przedszkolakami bliski, serdeczny kontakt oparty na wzajemnym zaufaniu, sympatii i tolerancji.
 • Wszyscy nauczyciele posiadają wyższe wykształcenie z przygotowaniem kierunkowym do pracy w przedszkolu. Posiadają również dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć języka angielskiego, terapii logopedycznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
 • Przedszkole posiada gabinet, w którym prowadzona jest bezpłatna terapia logopedyczna oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 • Przedszkole świadczy wysoki poziom usług edukacyjnych. Nauczyciele świadomie i z pełnym zaangażowaniem realizują podstawę programową, wzbogacając ją o elementy programów autorskich. W pracy dydaktyczno-wychowawczej stosowane są metody aktywizujące, sprzyjające samodzielnemu odkrywaniu świata przez dzieci. Sprawą nadrzędną jest indywidualizacja procesu opiekuńczo – wychowawczego, co sprzyja poznaniu mocnych i słabszych stron dziecka, jego zdolności i zainteresowań. Zależy nam na tym, aby nasze przedszkolaki były wrażliwe, ale odważne w wyrażaniu swoich uczuć i pragnień.
 • Wysoko cenimy współpracę z Rodzicami, którzy aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola, wspierając działania sprzyjające rozwojowi dzieci. Biorą udział w uroczystościach przedszkolnych, zajęciach otwartych, festynach rodzinnych, akcjach charytatywnych i innych wydarzeniach.
 • Nasze przedszkole jest miejscem bezpiecznej zabawy i sprzyjającej rozwojowi nauki.

Kryteria ustawowe brane pod uwagę w procesie przyjęcia:

 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (12 pkt.)
 • dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko (6 pkt.)
 • dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (5 pkt.)
 • dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno – przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja (3 pkt.)
 • przedszkole/oddział przedszkolny, do którego o przyjęcie ubiega się dziecko jest najbliżej położonym przedszkolem/oddziałem przedszkolnym od jego miejsca zamieszkania lub najbliżej położonym od miejsca pracy/nauki jednego z rodziców (opiekunów prawnych) (1 pkt.)